โครงการอบรม

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ 2561

หลักการและเหตุผล

โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา จัดแบ่งเป็น 5 กิจกรรมย่อย เวลาในการจัดกิจกรรมๆ ละ 2 วัน และการจัดการแข่งขันการปฏิบัติ ผลงานในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเน้นกระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การปฏิบัติจริงและมุ่งแน่นกระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติให้สามารถนำไปใช้และสามารถถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นได้

วัตถุประสงค์ :

1 ส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการวิชาการด้าน ICT ที่มีคุณภาพแก่นักศึกษา

2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ

หลักสูตรการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา"

1. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรมออกแบบ Animation 2D และ 3D”

วันที่ 21-22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 (ชั้น 1)

[รายละเอียดโครงการอบรม] [ลงทะเบียนอบรม] [รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว]

2. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT และการแข่งขันออกแบบเชิงธุรกิจ”

วันที่ 14-15 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 (ชั้น 1)

[รายละเอียดโครงการอบรม] [ลงทะเบียนอบรม] [รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว]

3.หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรมสำนักงานและการแข่งขันความเป็นเลิศ”

วันที่ 7-8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 (ชั้น 1)

[รายละเอียดโครงการอบรม] [ลงทะเบียนอบรม] [รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว]

4.โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 (ชั้น 1)

[รายละเอียดโครงการอบรม] [รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว]

5. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร “การอบรมเทคโนโลยีเครือข่ายสำหรับนักศึกษาและบุคลากร”

ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2560

[รายละเอียดโครงการอบรม] [รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว]

6. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อวิดีโอนำเสนอ ”

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560

[รายละเอียดโครงการอบรม] [รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว]

7. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการระบบเครือข่ายเบื้องต้นและการใช้งานสายนำสัญญาณ"

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560

[รายละเอียดโครงการอบรม] [รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว]


สถานที่อบรม :

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

ติดต่อสอบถามได้ที่ :

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

โทรศัพท์ 0-5526-7200 สายใน 9400

โทรสาร 0-5526-7201