โครงการอบรมจัดตั้ง MikroTik Academy สำหรับบุคลากรเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 - 1 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร“อบรมจัดตั้ง MikroTik Academy สำหรับบุคลากรเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการขอจัดตั้งศูนย์สอบ MikroTik Academy ในมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ โดยมีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ MikroTik หลักสูตร MTCNA และ MTCUME เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจการใช้งานอุปกรณ์ MikroTik เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีความรู้ความเข้าใจในตัวอุปกรณ์ MikroTik ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นจนสามารถนำไปจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมได้และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงจัดตั้งศูนย์อบรม MikroTik Academy และมีประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์ ในการอบรมนี้อยู่ภายใต้การอบรมตามมาตรฐานระดับโลกด้วยการออกใบรับรอง MikroTik MTCNA และ MTCUME เพื่อประกอบการขอจัดตั้งศูนย์สอบ MikroTik Academy ในมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ มีหลักสูตรดังนี้

หลักสูตรที่ 1 MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) จำนวน 3 วัน

หลักสูตรที่ 2 MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME) จำนวน 2 วัน

ความรู้ที่จะได้รับเมื่อจบหลักสูตร

- สามารถใช้งานอุปกรณ์ MikroTik RouterOS RouterBoard ได้เป็นอย่างดี

- สิทธิ์ในการสอบใบรับรอง MTCNA, MTCUME ฟรี

- เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์สอบ MikroTik Academy มหาวิทยาลัยราชภัฏ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- บุคลากรเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ / อาจารย์ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

- มีความรู้ด้าน Network พื้นฐาน

- เข้าใจเรื่อง IP Address/Subnet/Gateway/อุปกรณ์ MikroTik เบื้องต้น

- มีความสนใจในการสอบใบรับรอง MTCNA , MTCUME

อุปกรณ์ประกอบการอบรม (ปฏิบัติด้วยอุปกรณ์จริง)

- อุปกรณ์ MikroTik ที่มี Wireless & port LAN

- Computer

- อุปกรณ์สายแลน

- อุปกรณ์ Switch ใช้ทดสอบ

- Link Internet

จำนวนผู้เข้าอบรม

จำนวน 30 คน

ระยะเวลาการอบรม

ระยะเวลาอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 – 1 มีนาคม 2562

Training_outline.pdf

**ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

kingkarn@psru.ac.th

**แจ้งข้อมูลการโอนเงิน

ท่านจะต้องโอนเงินภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 660-0-13417-2

ชื่อบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ติดต่อสอบถามได้ที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ติดต่อคุณกิ่งกาญจน์ พรมมาพงษ์

มือถือ : 089-6406366

โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 9401 โทรสาร : 055-267201

e-Mail : kingkarn@psru.ac.th