โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามความข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย

มหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้านการอบรมสำหรับครูและนักเรียน จำนวน 2 หลักสูตร

1. หลักสูตร “การสร้างชิ้นงานสามมิติ สำหรับเครื่อง 3D Printer”

2. หลักสูตร “การใช้งานบอร์ด KidBright และการประยุกต์ใช้งาน”

วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 (ชั้น 1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงประโยชน์ และศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที (Information Technology: IT) ในการพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ทรงมีพระราชดำริว่าความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนเป็นสำคัญ ได้การจัดตั้ง “มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งมุ่งเน้นสนับสนุนให้บุคลากร ทุกระดับ ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ นักวิจัย ให้มีโอกาสได้ไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การดูงาน การเข้ารับการอบรม การทำวิจัย ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับสูงตามศักยภาพและความสนใจของแต่ละคน เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยมุ่งเน้นที่ครูและนักเรียนในท้องถิ่น ซึ่งมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีน้อย เพื่อให้เด็กนักเรียนในท้องถิ่นและพื้นที่หาไกลได้มีโอกาสแข่งขันกับโรงเรียนที่มีโอกาสได้มากขึ้น

เนื่องด้วยเครือข่ายมหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริ ฯ ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์ที่จะขยายผลให้นักศึกษา ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในท้องถิ่นให้สามารถประยุกต์ใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้นั้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงจัดอบรมหลักสูตรให้แก่นักศึกษา ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยต้องการให้เข้าใจถึงกระบวนการการบูรณาการศาสตร์แขนงต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ

1) หลักสูตร “การสร้างชิ้นงาน 3 มิติ และการใช้งานเครื่อง 3D Printer” เพื่อเรียนรู้ทักษะการออกแบบชิ้นงานให้สามารถนำมาใช้งานได้จริง รวมถึงเข้าใจหลักการและการทำงานของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ตลอดจนสามารถประกอบและแก้ไชปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติได้

2) หลักสูตร “การใช้งานบอร์ด KidBright และการประยุกต์ใช้งาน” เพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะเบื้องต้นโดยการใช้บล็อค และเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ ร่วมกับ KidBright ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จนเกิดชิ้นงานจริงได้ และ สามารถต่อยอดได้จนถึงระดับ Internet of Things อันเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมทำการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังเป็นการพัฒนาความรู้สู่การเป็นนักวิจัยระดับอาชีพต่อไปได้


วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำตามข้อตกลงความร่วมมือตามข้อตกลงความร่วมมือกับทาง สวทช ในข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

2. สามารถออกแบบชิ้นงาน 3 มิติได้

3. สามารถสร้างชิ้นงาน 3 มิติได้

4. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมด้วยบล็อกแบบเบื้องต้นเพื่อนำไปต่อยอดสู่การเขียนโปรแกรมในระดับที่สูงขึ้น

5. เข้าใจการใช้งานเซนเซอร์ต่าง ๆ รวมถึงการนำเซนเซอร์มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับบอร์ด KidBright ได้

6. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไป ออกแบบ และสร้างชิ้นงาน ด้วยบอร์ด KidBright ได้ ตามแนวทาง Internet of Things

7. เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบชิ้นงานและสามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนในโรงเรียนได้

8. เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดและออกแบบชิ้นงานเพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาของตนได้ รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนและสังคม


seminar4_5_0262.pdf

วิทยากร

1. นายรัฐวิภาค อู่ทองมาก นักวิชาการคอมพิวเตอร์

2. นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ค่าลงทะเบียนอบรม

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (มีอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน) , วุฒิบัตร

วันที่ดำเนินการอบรม

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.

กลุ่มเป้าหมาย : ครู และนักเรียน

จำนวนผู้เข้าอบรม : รับจำนวนผู้เข้าอบรม 40 ท่าน

สถานที่อบรม

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 (ชั้น 1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

ติดต่อสอบถามได้ที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โทรศัพท์ : 0-5526-7200 โทรสาร : 0-5526-7201

คุณโสภณ พินิจกิจเจริญกุล โทรศัพท์ : 086-6790070