โครงการฝึกอบรมการถ่ายภาพจากมุมสูงด้วยโดรน

สำหรับอาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 (ชั้น 1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันอากาศยานไร้นักบินได้ถูกนำมาใช้กันในการถ่ายภาพจากมุมสูง โดยสามารถถ่ายภาพและเสียง รวมถึงการถ่ายทอดสัญญาณสด เพื่อให้ผู้สนใจในการถ่ายภาพมุมสูงด้วยอากาศยานไร้นักบินมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานการถ่ายทอดสัญญาณสดงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้เต็มประสิทธิภาพ จึงได้จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นทางวิชาการและเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในองค์ประกอบและการทำงานของระบบการฝึกบังคับด้วยมือ รวมทั้งความ เข้าใจในหลักการและวิธีการตัดต่อภาพด้วยซอฟท์แวร์ VMIX เพื่องานตัดต่อภาพและเสียง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสามารถใช้งานอุปกรณ์ถ่ายภาพและเสียงจากอากาศยานไร้นักบินได้

2. เพื่อให้สามารถฝึกบังคับโดรนด้วยมือในการถ่ายภาพมุมสูง

3. เพื่อเข้าใจในหลักการและวิธีการตัดต่อภาพด้วยซอฟท์แวร์ VMIX ก่อนส่งสัญญาณออก

เนื้อหาของหลักสูตร

1. ขั้นตอนการถ่ายภาพจากอากาศยานไร้นักบิน

2. ฝึกการบังคับโดรนด้วยมือด้วยโดรนฝึกหัด

3. ฝึกปฏิบัติเข้าใจในหลักการและวิธีการตัดต่อภาพด้วยซอฟท์แวร์ VMIX

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้เข้าใจหลักการถ่ายภาพจากอากาศยานไร้นักบิน

2. ผู้เข้าอบรมวางแผนการบินการจัดมุมภาพด้วยกล้องถ่ายภาพจากอากาศยานไร้นักบินได้

3. ผู้เข้าอบรมบังคับโดรนฝึกหัดด้วยมือเบื้องต้นได้


drone_agenda.pdf

สถานที่อบรม

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 (ชั้น 1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่เว็บไซต์

https://sites.google.com/psru.ac.th/seminar2562

ติดต่อสอบถามได้ที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

(ภายใน 9400 ภายนอก 055-267200 Fax 055-267201)