โครงการอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ 2562

อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร “การติดตั้งและการบริหารการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ Mikrotik”

ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 (ชั้น 1 ) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

โครงการอบรม KidBright สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (อบรมฟรี)

วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562

ห้องปฏิบติการคอมพิวเตอร์ 106 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562

เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 (ชั้น 1)

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

โครงการอบรม “จัดตั้ง MikroTik Academy สำหรับบุคลากรเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 - 1 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 (ชั้น 1)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามความข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้านการอบรมสำหรับครูและนักเรียน จำนวน 2 หลักสูตร

1. หลักสูตร “การสร้างชิ้นงานสามมิติ สำหรับเครื่อง 3D Printer”

2. หลักสูตร “การใช้งานบอร์ด KidBright และการประยุกต์ใช้งาน”

วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 (ชั้น 1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามความข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้านการอบรมสำหรับครูและนักเรียน จำนวน 2 หลักสูตร

1. หลักสูตร “การสร้างชิ้นงานสามมิติ สำหรับเครื่อง 3D Printer”

2. หลักสูตร “การใช้งานเครื่อง 3D Printer”

วันที่ 22- 23 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 (ชั้น 1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนา Web Application ด้วย Laravel Framework” สำหรับบุคลากรภายในสายวิชาการและสายสนับสนุน

ระหว่างวันที่ 11–14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์106 (ชั้น 1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมเทคนิคการถ่ายภาพให้สวยอย่างมืออาชีพ

ระหว่างวันที่ 20–21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์106 (ชั้น 1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการใช้งาน Google Apps for Education สำหรับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 1 - 2 พ.ย. 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการใช้งาน Google Apps for Education สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ย. 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  1. โครงการอบรมการเรียนรู้เทคนิคการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Office 365 สำหรับนักศึกษา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 (สำหรับนักศึกษา)

2. โครงการอบรมการเรียนรู้เทคนิคการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft imaging stream, Microsoft Office 365 และ Microsoft PowerBI สำหรับบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม