งานพัฒนานักศึกษา

และกิจการพิเศษ

ขอยินดีต้อนรับ เข้าสู่ฝ่ายงานพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

E-mail : jiraphat7555@hotmail.com

เบอร์ติดต่อ : 0918387152 (แอน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวุฒิ ชุติมา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมกีฬาและทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม

E-mail : ruangwut@psru.ac.th 

นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

E-mail : coke3666@hotmail.com

เบอร์ติดต่อ : 0873236656 (โค้ก)

นายจักกฤษ จันทวงษ์ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ   

E-mail : jakkrit545@gmail.com  

เบอร์ติดต่อ : 0629416926 (แจ็ค)

แผนที่ตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

YouTube