กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร 13 ก.พ. - 15 มี.ค. 66

สำหรับครูแนะแนว
เปิดระบบ 13 ก.พ. - 10 มี.ค. 66