วิศวกรรมเครื่องกล

MECHANICAL ENGINEERING

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

Faculty of Industrial Technology, Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok, Thailand

ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการในเชิงวิชาการและปฏิบัติการ ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ และทรัพยากรท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ โดยมีความรู้คู่กับคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพของตน

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมเพื่อรองรับความต้องการกำลังคนทางด้านการผลิต ด้านระบบขนส่งทางรางและด้านพลังงาน ตามแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 12 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) และแผนพัฒนาประเทศด้านระบบบขนส่งทางราง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะสามารถนำองค์ความรู้ทั้งหมดไปแก้ปัญหาจริงได้ และสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ นอกจากนี้ยังตอบสนองตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้

(1) เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกล ที่มีความรู้และความสามารถทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติการในสายวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล สามารถปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลในสภาพปัจจุบันที่ครอบคลุมงานทางด้านการออกแบบ การใช้งาน และการทดสอบ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย การพัฒนาประเทศ สังคม และชุมชนท้องถิ่น

(2) เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกล ที่มีความสามารถปฏิบัติงานเฉพาะด้านในระบบเครื่องกล โดยมีพื้นฐานในด้านการพัฒนาระบบ ออกแบบและวิจัย เพื่อการศึกษาขั้นสูง และเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

(3) เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้า ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถวางแผนเพื่อกำหนดการปฏิบัติและการควบคุมงานที่ถูกหลักวิชาการ

(4) เพื่อผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีคุณธรรม ระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น และสังคม โดยมีจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณวุฒิ ศักยภาพ และสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ และทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ

(2) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถประยุกต่ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้

(3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ

(4) คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

(5) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

(6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี