โครงการอบรมบริการวิชาการของ

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปี 2563

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2563

โครงการอบรมเพื่อสามารถทดสอบมาตรฐานด้านเครือข่ายสำหรับนักศึกษา Mikrotik Certified Network Associate

ระหว่างวันที่ 7 -9 เมษายน 2563

โครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ MOOC

ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563

โครงการสัมมนาดิจทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

วันที่ 25 มีนาคม 2563

โครงการอบรมเทคโนโลยีเครือข่ายสำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

วันที่ 8 มกราคม 2563

โครงการอบรมพื้นฐานการพัฒนาแอพพลิเคชั่น บนระบบปฏิบัติการ Android สำหรับนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562

โครงการอบรมทักษะการ Coding เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยบอร์ด KidBright

ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562

โครงการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายเรื่อง "การเรียนรู้พื้นฐานเทคโนโลยี Docker"

ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง LineBot เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Microsoft Office สำหรับนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 2562,

23-24 พ.ย. 2562, 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562

โครงการอบรมการเรียนรู้เทคนิคการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Imagin Stream และ Microsoft Office 365 สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562