โครงการอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ 2562

อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามความข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้านการอบรมสำหรับครูและนักเรียน จำนวน 2 หลักสูตร

1. หลักสูตร “การสร้างชิ้นงานสามมิติ สำหรับเครื่อง 3D Printer”

2. หลักสูตร “การใช้งานเครื่อง 3D Printer”

วันที่ 22- 23 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 (ชั้น 1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนา Web Application ด้วย Laravel Framework” สำหรับบุคลากรภายในสายวิชาการและสายสนับสนุน

ระหว่างวันที่ 11–14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์106 (ชั้น 1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมเทคนิคการถ่ายภาพให้สวยอย่างมืออาชีพ

ระหว่างวันที่ 20–21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์106 (ชั้น 1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการใช้งาน Google Apps for Education สำหรับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 1 - 2 พ.ย. 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการใช้งาน Google Apps for Education สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ย. 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  1. โครงการอบรมการเรียนรู้เทคนิคการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Office 365 สำหรับนักศึกษา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 (สำหรับนักศึกษา)

2. โครงการอบรมการเรียนรู้เทคนิคการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft imaging stream, Microsoft Office 365 และ Microsoft PowerBI สำหรับบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม