สัมมนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและอาจารย์เพื่อเข้าสู่ยุค AI”

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสโลป ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

หลักการและเหตุผล

โครงการสัมมนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำหรับนักศึกษาและบุคลากร เป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) โดยเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะทำให้ทุกภาคส่วนก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันกับโลกสมัยใหม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้าน การค้า การบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา ตลอดจนการใช้ดิจิทัลเพื่อรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์.


วัตถุประสงค์ :

      1. เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
      2. เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานและผู้อื่น


จำนวนที่เปิดรับลงทะเบียน

200 ท่าน


วิทยากร

ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ (คลิกที่นี่เพื่อดูประวัติวิทยากร)

อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย หน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์ NECTEC


ติดต่อสอบถามได้ที่

อ. ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส.

โทรศัพท์มือถือ 081-9726773