ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ตั้งที่อยู่ 278 ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง

จังหวัดเพชบุรี 76000

เบอร์โทร 032-425070 โทรสาร 032-425809

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์