รายงานผลการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ดูงานของ

บุคลากร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิธีการส่งรายงานผลการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ดูงาน

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม HR 3.08 รายงานองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุม สัมมนา ดูงาน กิจกรรม คลิก

2. นำส่งไฟล์สรุปรายงานเป็น Word file หรือ PDF file ที่อีเมล ksris@ipst.ac.th

3. เมื่อนำไฟล์ขึ้นระบบให้เรียบร้อยแล้วจะทำการอีเมลยืนยันให้ทราบอีกครั้ง