มอบหมายงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน

ด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จัดทำเอกสารมอบหมายงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ เพื่อแจกแจงรายละเอียดภาระงานของนักเรียนแต่ละระดับ (ตามรายวิชา / แผนการเรียน) ที่จัดการเรียนรู้ให้เกิดแก่นักเรียน

ในการนี้ ท่านผู้ปกครองทุกท่าน สามารถเข้าถึงข้อมูล และดาวน์โหลดเอกสาร ได้ตามที่ท่านเห็นสมควร

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

มอบหมายงาน ชั้น ม.๑ >> คลิก https://goo.gl/Gkyx2N

มอบหมายงาน ชั้น ม.๒ >> คลิก https://goo.gl/rvBwyZ

มอบหมายงาน ชั้น ม.๓ >> คลิก https://goo.gl/E73hpQ

มอบหมายงาน ชั้น ม.๔ >> คลิก https://goo.gl/P5VmFs

มอบหมายงาน ชั้น ม.๕ >> คลิก https://goo.gl/3yaHVP

มอบหมายงาน ชั้น ม.๖ >> คลิก https://goo.gl/gnrMMq

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑