มอบหมายงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน

ด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จัดทำเอกสารมอบหมายงานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ เพื่อแจกแจงรายละเอียดภาระงานของนักเรียนแต่ละระดับ (ตามรายวิชา / แผนการเรียน) ที่จัดการเรียนรู้ให้เกิดแก่นักเรียน

ในการนี้ ท่านผู้ปกครองทุกท่าน สามารถเข้าถึงข้อมูล และดาวน์โหลดเอกสาร ได้ตามที่ท่านเห็นสมควร

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

มอบหมายงาน ชั้น ม.๑ >> คลิก https://goo.gl/KxoKWp

มอบหมายงาน ชั้น ม.๒ >> คลิก https://goo.gl/EPo8wQ

มอบหมายงาน ชั้น ม.๓ >> คลิก https://goo.gl/YtJipA

มอบหมายงาน ชั้น ม.๔ >> คลิก https://goo.gl/yyt9Uk

มอบหมายงาน ชั้น ม.๕ >> คลิก https://goo.gl/5sE2rY

มอบหมายงาน ชั้น ม.๖ >> คลิก https://goo.gl/zeD53A