ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Квалификация на педагогически специалисти

Технически университет – Варна извършва продължаваща квалификация на педагогическите специалисти, провежда подготвителни курсове за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС) и изпитни процедури за ПКС съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Квалификационната дейност се осъществява от високо квалифицирани преподаватели от Технически университет, от преподаватели с дългогодишен опит в квалификацията на педагогическите специалисти и от иновативни учители в следните форми:

  • Краткосрочни квалификационни курсове
  • Дългосрочни курсове:
      • Професионално-педагогически специализации.
      • Курс за придобиване на допълнителна квалификация "Учител".
  • Процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС).


Темите са публикувани в раздела "Форми на квалификация".


За курсисти извън Варна Технически университет предлага нощувка в общежитието или организира настаняване в хотел.

В ТУ има възможност за хранене.


Банкова сметка на Технически университет - Варна:

"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" - АД Клон Варна

IBAN: BG02IABG74793100482100 Бюджетна левова сметка

SWIFT/BIC код : IABGBGSF

Основание за плащане: “Курс № ………”


Лице за контакт – инж. Д. Русева, e-mail: teachers@tu-varna.bg
Технически университет - Варна предлага възможност за публикация в периодичното специализирано издание "Клъстери и иновации в образованието". Заявка за публикация може да подадете чрез попълване на формуляра. Такса: 40 лв. Изисквания за форматиране на материала - вижте файла.

Информация за плащане за публикация:

Наименование на организацията: ВТП-ТУВ ЕООД

Банка: SG Експресбанк, клон Варна

IBAN: BG51TTBB94001515065457 (лева)

BIC: TTBBBG22

Основание за плащане: сборник "Клъстери".