Tecnologia i societat

Autor: Arnau Padrós Jara

La tecnologia és una activitat investigadora encarregada de produir coneixement fonamentalment pràctic i que té la base en l’aplicació cultural i creativa dels coneixements dels que disposa una societat específica (coneixements tant pràctics com teòrics).

Tant filòsofs com científics participen en l’evolució de la tecnologia perquè per a poder crear tècniques específiques és necessària la producció de coneixement científic, empíric i altres tipus de coneixements, ja que aquests són la base de la tecnologia. Sovint, l’avenç en aquests coneixements ha donat peu a noves aplicacions i millores tecnològiques.

El següent apartat ens mostrarà com l’activitat tecnològica està molt fortament lligada a la cultura i depèn de cada societat i moment històric.

La tecnologia està present en tots els àmbits de totes les societats ja que no només és una activitat destinada a generar, crear i produir nous productes, processos o sistemes de tota mena, sinó que també tracta de molts altres aspectes com són els socials, els científics, els econòmics, els mediambientals...

Vull comparar l’evolució de la tecnologia formulant hipòtesis de cara al què passarà en el futur i concretar tan els llocs de treball que es poden trobar més afectats per les properes innovacions tecnològiques com les noves professions que apareixeran.

En aquest treball destacarà el vessant social ja que tracta sobre com canviarà la tecnologia la vida de les persones i, per tant, de la societat en general. Serà, sobretot, un treball sobre ciència, tecnologia i societat (CTS).

S’aportaran estudis i certes prediccions de cara al futur mitjançant enquestes i un estudi de l’evolució de la tecnologia en els últims anys.