ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่ม ป.ย.ป. ศธ.

นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา Click
นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Click

กิจกรรม

ข้าราชการและบุคลากร กลุ่ม ป.ย.ป. ศธ. เฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกสีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาทให้ประชาชนชาวไทยเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562

หนังสือแจ้งเวียน