Department of Pharmacology

Phramongkutklao College of Medicine, Bangkok, Thailand

การประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of New Drugs 2020

22-24 เมษายน 2563

ห้องประชุมกุมารเวชกรรม ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุมสดศรี อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า