About us

Department of Pharmacology

Phramongkutklao College of Medicine

ภาควิชาฯ ยึดเอาวัฒนธรรมของ วพม. มาปรับใช้ในภาควิชาฯ โดยยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน ดังนี้

วิสัยทัศน์

“จัดการเรียนการสอนด้านเภสัชวิทยา เป็นที่ยอมรับในสังคม และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

พันธกิจ

มีพันธกิจ 5 ด้าน ได้แก่

     1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ
     2. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
     3. ให้บริการทางวิชาการสู่สังคม
     4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และรักษาสิ่งแวดล้อม
     5. การประกันคุณภาพภายใน


ค่านิยม

ภาควิชาฯ ได้ยึดเอาค่านิยมของ วพม. มาเป็นค่านิยมของภาควิชา โดยปรับปรุงให้เข้ากับลักษณะของภาควิชาดังนี้

P = Practical innovation นวัตกรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติจริง

H = Honor system ระบบเกียรติศักดิ์

A = Agility ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

R = Rational use of drugs การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

M = Morality การมุ่งเน้นจริยธรรม

วัตถุประสงค์

ภาควิชาฯได้กำหนดวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. การเรียนการสอน
    • นพท./นศพ. มีความรู้ความสามารถ ใฝ่รู้ สามารถศึกษาด้วยตนเอง และใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
    • นพท./นศพ. มีลักษณะผู้นำ มีระเบียบวินัย เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม
 2. งานวิจัย
    • มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
    • ส่งเสริมงานวิจัยในภาควิชา
 3. การบริหาร
    • บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยึดหลักธรรมาภิบาล
    • พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
 4. การบริการทางวิชาการสู่สังคม
    • งานบริการที่คุ้มค่า ตรงตามความต้องการ และมีคุณภาพ
    • สนับสนุนบุคคลากรในการให้บริการทางวิชาการ
 5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และรักษาสิ่งแวดล้อม
 6. การประกันคุณภาพภายใน