Barn & Unga

Det nordiska samarbetet om barn och unga

På NordGen har vi i uppdrag att bevara och bibehålla genetisk mångfald hos våra nordiska odlade växter och dessutom sprida kunskap om varför vårt arbete är viktigt och något som angår alla, barn som vuxna. En viktig del av NordGens arbete är att främja Nordiska ministerrådets strategi som fastslår att "Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga". Som ett led i denna satsning har vi i samarbete med personal och barn på Hamiltons förskola i Helsingborg påbörjat ett odlingsförsök. Tillsammans fokuserar vi på, och lär varandra om matens väg från jord till bord och vikten av genetisk mångfald ur ett barnperspektiv. Tanken är att expandera projektet under kommande år och involvera barn i fler förskolor från olika nordiska länder.

Projektet utvecklas av två forskare på NordGen; Karolina Aloisi och Jan Svensson, i samarbete med måltidspedagogen Miljana Vulovic på Hamiltons förskola i Helsingborg

Kunskap göder kreativitet

Vår förhoppning är att barnen under resans gång ska få ta del av både praktiska moment, som de själva ansvarar för, och inhämta kunskap gällande odling, basal växtfysiologi- och anatomi, och genetisk mångfald. Barnen kommer även dokumentera händelseförloppet och använda sig av nyvunnen kunskap på olika kreativa sätt där alla fem sinnen utmanas. Vi har valt att fokusera på just sädesslag då dessa, trots sitt ganska oansenliga yttre, utgör en stor del av vår basföda och därtill är både lättodlade och har stort kulturhistorisk värde på nordliga breddgrader.

Bra matvanor skaffas tidigt i livet

Vi vuxna kan aktivt inspirera barn till att våga smaka nya råvaror och livsmedel genom att låta dem vara delaktiga i hela processen, från odling till bakning och matlagning. Då barnen deltar skapas grunden för en positiv matupplevelse och ger en konkret koppling till matens ursprung och värde – insikter som i förlängningen kan bidra till en mer hållbar utveckling för kommande generationer.

Vårt odlingsprojekt börjar med ett litet frö...

Februari

Försöket startade i februari månad där en grupp entusiastiska förskolebarn sådde olika sädesslag i krukor inomhus. Jord, frön av vete, havre, råg, korn och vildkorn, vatten och en extra sol i form av växthuslampor var det vi använde oss av för att påbörja vårt experiment. Många frågor rörande frönas förutsättningar för att kunna gro ventilerades och diskuterades under tiden de sattes i jorden.

En vecka senare kunde man tydligt se att fröna grott och de synliga skotten utgjorde en viktig milstolpe under experimentets första etapp.

Mars

Precis som vi hoppats och förväntat oss fortsatte det att växa i våra krukor och det var hög tid att mäta de olika sädesslagen. När de olika grödorna mätts fanns förhoppning om att de skulle växa ända upp till taket och börja blomma. I en av krukorna, som barnen blivit ombedda att inte vattna, kunde man nu se en märkbar skillnad då ingenting växt. "Jag tror den har drunknat", var en av tankarna kring avsaknaden av skott i den uttorkade jorden.

Kontaktperson: Karolina Aloisi, karolina.aloisi@nordgen.org

Bilder: Anita Svensson, Miljana Vulovic & Karolina Aloisi