Barn & Unga

Det nordiska samarbetet om barn och unga

På NordGen har vi i uppdrag att bevara och bibehålla genetisk mångfald hos våra nordiska odlade växter och dessutom sprida kunskap om varför vårt arbete är viktigt och något som angår alla, barn som vuxna. En viktig del av NordGens arbete är att främja Nordiska ministerrådets strategi som fastslår att "Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga". Som ett led i denna satsning har vi i samarbete med personal och barn på Hamiltons förskola i Helsingborg påbörjat ett odlingsförsök. Tillsammans fokuserar vi på, och lär varandra om matens väg från jord till bord och vikten av genetisk mångfald ur ett barnperspektiv. Tanken är att expandera projektet under kommande år och involvera barn i fler förskolor från olika nordiska länder.

Projektet utvecklas av två forskare på NordGen; Karolina Aloisi och Jan Svensson, i samarbete med måltidspedagogen Miljana Vulovic på Hamiltons förskola i Helsingborg

Kunskap göder kreativitet

Vår förhoppning är att barnen under resans gång ska få ta del av både praktiska moment, som de själva ansvarar för, och inhämta kunskap gällande odling, basal växtfysiologi- och anatomi, och genetisk mångfald. Barnen kommer även dokumentera händelseförloppet och använda sig av nyvunnen kunskap på olika kreativa sätt där alla fem sinnen utmanas. Vi har valt att fokusera på just sädesslag då dessa, trots sitt ganska oansenliga yttre, utgör en stor del av vår basföda och därtill är både lättodlade och har stort kulturhistorisk värde på nordliga breddgrader.

Bra matvanor skaffas tidigt i livet

Vi vuxna kan aktivt inspirera barn till att våga smaka nya råvaror och livsmedel genom att låta dem vara delaktiga i hela processen, från odling till bakning och matlagning. Då barnen deltar skapas grunden för en positiv matupplevelse och ger en konkret koppling till matens ursprung och värde – insikter som i förlängningen kan bidra till en mer hållbar utveckling för kommande generationer.

Vårt odlingsprojekt börjar med ett litet frö...

Februari

Försöket startade i februari månad där en grupp entusiastiska förskolebarn sådde olika sädesslag i krukor inomhus. Jord, frön av vete, havre, råg, korn och vildkorn, vatten och en extra sol i form av växthuslampor var det vi använde oss av för att påbörja vårt experiment. Många frågor rörande frönas förutsättningar för att kunna gro ventilerades och diskuterades under tiden de sattes i jorden.

En vecka senare kunde man tydligt se att fröna grott och de synliga skotten utgjorde en viktig milstolpe under experimentets första etapp.

Mars

Precis som vi hoppats och förväntat oss fortsatte det att växa i våra krukor och det var hög tid att mäta de olika sädesslagen. När de olika grödorna mätts fanns förhoppning om att de skulle växa ända upp till taket och börja blomma. I en av krukorna, som barnen blivit ombedda att inte vattna, kunde man nu se en märkbar skillnad då ingenting växt. "Jag tror den har drunknat", var en av tankarna kring avsaknaden av skott i den uttorkade jorden.

I slutet av mars var det återigen dags att mäta plantorna och dokumentera det barnen såg. Det fortsatte även spekuleras vilt kring slutresultatet:

"En blomma som alla kan äta, som körsbär"

"Det kommer att växa blommor, gräsblomma, kaktus, och en gång blir det taggar på den"

"Kanske blir det tomat, paprika eller gurka"

"Vi kanske kommer få grönsaker"

April

Tidigt i april var det hög tid att låta plantorna flytta ut i växthuset och detta hjälpte barnen självklart till med. Det bars krukor för glatta livet och ett i stort sett tomt växthus fylldes snabbt av gröna, halvmeterlånga inneboende. Barnen betonade vikten av att inte glömma bort att vattna nu när man inte längre har krukorna ståendes inom synhåll, och att flytten utomhus inte enbart är av godo.

" Växter behöver vatten, jord, kulor och bajs"

"Plantorna vill ha vänner och kärlek"

"Maskar är växternas vänner, men verkligen inte fåglar. Och inte hundar som gräver upp växter"

Maj

När april övergick i maj hade plantorna blivit så pass höga att de behövde stöd. Några barn hjälpte till med detta och kom ganska snart på hur man kunde hjälpas åt för att förenkla processen.

Inomhus påbörjade vi samtidigt att grodda frön för att närmare kunna följa utvecklingen av plantorna och se hur de bildar rötter för att ta upp vatten och den näring de behöver. Barnen informerade oss om att det börjar växa om man flyttar groddarna till jord, och att det finns växter inuti fröna. Ett barn tyckte att det luktade underbart, ett annat att de uppblötta fröna var mysiga att ta på och mjuka som kuddar.

Kontaktperson: Karolina Aloisi, karolina.aloisi@nordgen.org

Bilder: Anita Svensson, Miljana Vulovic & Karolina Aloisi