0, ร, มส, และ มผ

0 ร มส ปีการศึกษา 64 / ข้อมูล ณ เมษายน 65