การแข่งขัน

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กำหนดการ

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

9 - 16 สิงหาคม 2562

ระเบียบการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 สิงหาคม2562

*** ยกเว้นการแข่งขันจัดบอร์ดและการแข่งขันวิทย์ติดเลนส์ สามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่13 สิงหาคม 2562

กำหนดการแข่งขัน

9 ส.ค. 62 เวลา 11.50 - 15.10 น. - การแข่งขันวาดภาพ ณ โรงอาหาร

13 ส.ค. 62 เวลา 12.40 - 15.10 น. - การแข่งขันSTEM ณ ห้องทองนิรมล

4 ส.ค. 62 เวลา 8.30 - 12.40 น. - การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ณ ห้องทองนิรมล

14 ส.ค. 62 เวลา 12.40 - 15.10 น. - การแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับม.ต้น แข่งขันที่ห้องทองนิรมล

ระดับม.ปลายสายวิทย์ แข่งขันที่ห้อง631 - 634

ระดับม.ปลายสายศิลป์ แข่งขันที่ห้องโสด อาคาร 2 ชั้น6

16 ส.ค. 62 เวลา 8.30 - 10.10 น. - การประกวดชุดรีไซเคิล

รายชื่อ นักเรียนที่มีสิทธิ์ ร่วมการแข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

ผลการแข่งขัน


ระบบการรับสมัคร การแข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562

การแข่งขันอัจฉริยภาพ

ระดับ ม.ต้น (ห้องละ1ทีม ทีมละ3คน)

ระดับ ม.ปลาย สายวิทย์ (ห้องละ 2 ทีม ทีมละ 3 คน)

ระดับ ม.ปลาย สายศิลป์ (ห้องละ2 ทีม ทีมละ 2 คน)

ห้องละ2ทีม ทีมละ 5 คน ส่งได้ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ใช้โปรแกรม photoshop ในการจัดบอร์ด โดยบอร์ดมีขนาดความกว้าง 160 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร ไฟล์ภาพเป็น .jpg ขนาดไม่เกิน 100MB

ชิ้นงานเดี่ยว ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ให้ถ่ายรูป เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนสมุทรปราการ โดยนักเรียนสามารถปรับสีสัน ความสว่าง ความเข้มได้ แต่ห้ามมีการตัดต่อรูปภาพ ส่งไฟล์ภาพเป็น .jpg ขนาดไม่เกิน 100MB

พร้อมบรรยายรูป ไม่เกิน25ตัวอักษร

ทีมละ5 คน(รวมคนเดินแบบด้วย) ห้องละไม่เกิน2 ทีม

จัดทำชุดรีไซเคิล ในหัวข้อ under water world

ทีมละ3คน ห้องละไม่เกิน2ทีม

ห้องละ1 ทีม ทีมละ2คน

แข่งขันเดี่ยว ห้องละไม่เกิน2 คน

ระดับ ม.ต้น ใช้สีไม้

ระดับ ม.ปลาย ใช้สีน้ำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมุทรปราการ