ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community)

คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งทางโรงเรียนสมุทรปราการได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและจัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบ


การจัดทำ PLC ของโรงเรียน
สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 18, 20 ส.ค. 2563

การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วงรอบที่ 2 วันที่ 22 ก.ย. 2563

ประชุมคณะทำงาน PLC
ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธ.ค. 2563

การจัดทำ PLC ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
เดือน มกราคม พ.ศ.2564

ปฏิทินปฏิบัติงานชุมชนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1-2565.pdf

ปฏิทิน PLC 1 /2565

2. บันทึกข้อความจัดตั้งกลุ่ม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565.docx

บันทึกข้อความจัดตั้งกลุ่ม PLC 1 /2565

แบบรายงานการดำเนินงาน PLC.doc

แบบสรุปกิจกรรม PLC

PLC-2-แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระ.docx

เอกสาร PLC -2

4. แบบสรุปการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพรายบุคคล ปีการศึกษา 2565.docx

ตัวอย่างแบบสรุปการเข้าร่วม PLC รายบุคคล

ประชุมคณะทำงาน PLC ของโรงเรียน
วันที่ 2 ก.ค. 2563

ประชุมชี้แจงการจัดทำ PLC ของโรงเรียน
วันที่ 9 ก.ค. 2563

การจัดทำ PLC ของโรงเรียน
สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 21,23 ก.ค. 2563

การจัดทำ PLC ของโรงเรียน
วันที่ 30 ก.ค. 2563

การจัดทำ PLC ของโรงเรียน
วันที่ 4,6 ส.ค. 2563

การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 11, 13 ส.ค. 2563

การจัดทำ PLC ของโรงเรียน
วันที่ 18, 20 ส.ค. 2563

การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วงรอบที่ 2 วันที่ 22 ก.ย. 2563

ประชุมคณะทำงาน PLC
ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธ.ค. 2563

การจัดทำ PLC ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ COVID-19
เดือน มกราคม พ.ศ.2564

การจัดทำ PLC ภาคเรียนที่ 2/2564
วันที่
14 ธ.ค. 2564

การจัดทำ PLC ภาคเรียนที่ 1/2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

การจัดทำ PLC ภาคเรียนที่ 1/2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การจัดทำ PLC ภาคเรียนที่ 1/2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การจัดทำ PLC ภาคเรียนที่ 1/2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

การจัดทำ PLC ภาคเรียนที่ 1/2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การจัดทำ PLC ภาคเรียนที่ 1/2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดทำ PLC ภาคเรียนที่ 1/2565
ลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

การจัดทำ PLC ภาคเรียนที่ 1/2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

การจัดทำ PLC ภาคเรียนที่ 1/2565
ลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา