ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community)

คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งทางโรงเรียนสมุทรปราการได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและจัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบ


การจัดทำ PLC ของโรงเรียน
สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 18, 20 ส.ค. 2563

การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วงรอบที่ 2 วันที่ 22 ก.ย. 2563

ประชุมคณะทำงาน PLC
ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธ.ค. 2563

การจัดทำ PLC ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
เดือน มกราคม พ.ศ.2564

PLC-2-แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระ.docx

เอกสาร PLC -2

แบบรายงานการดำเนินงาน PLC.doc

แบบสรุปกิจกรรม PLC

ปฏิทินปฏิบัติงานชุมชนการเรียนรู้ ภาคเรีย.docx

ปฏิทินปฏิบัติงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

บันทึกข้อความจัดตั้งกลุ่ม ภาคเรียนที่ 2 ปี .docx

ตัวอย่างบันทึกข้อความจัดตั้งกลุ่ม PLC

แบบสรุปการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (รายบุคคล).docx

ตัวอย่างแบบสรุปการเข้าร่วม PLC รายบุคคล

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประชุมคณะทำงาน PLC ของโรงเรียน
วันที่ 2 ก.ค. 2563

ประชุมชี้แจงการจัดทำ PLC ของโรงเรียน
วันที่ 9 ก.ค. 2563

การจัดทำ PLC ของโรงเรียน
สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 21,23 ก.ค. 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การจัดทำ PLC ของโรงเรียน
วันที่ 30 ก.ค. 2563

การจัดทำ PLC ของโรงเรียน
วันที่ 4,6 ส.ค. 2563

การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 11, 13 ส.ค. 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การจัดทำ PLC ของโรงเรียน
วันที่ 18, 20 ส.ค. 2563

การนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วงรอบที่ 2 วันที่ 22 ก.ย. 2563

ประชุมคณะทำงาน PLC
ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธ.ค. 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การจัดทำ PLC ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ COVID-19
เดือน มกราคม พ.ศ.2564