เดือนสิงหาคม

วันที่ 2 อบรมโครงการบ้าน วัด โรงเรียน

วันที่ 3 ประเมินกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

วันที่ 5 อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

วันที่ 7 เปิดการอบรมนักเรียนโครงการ "อดเปรี้ยวไว้กินหวาน"

วันที่ 11 พิธีเฉลิมพระชนพรรษาพระราชินี

วันที่ 12 พิธีวันแม่แห่งชาติ (พิธีเย็น)

วันที่ 15 โครงการ Green hero

วันที่ 17 ประกวดชุดรีไซเคิลสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 18 พิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 18 กิจกรรม STEM สัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 18 กิจกรรม SP Star Search

วันที่ 19 ทดสอบระบบการสอบประเมินครู คณิต - วิทย์ ศูนย์สอบ รร.สป.

วันที่ 19 การอบรมโครงการ star stem

วันที่ 19 ประชุมผู้ปกครองโครงการ "หนึ่งวันเพื่อลูกรัก"

วันที่ 21 ประชุมครูครั้งที่ 7/2560

วันที่ 23 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ 23 สภานักเรียนโรงเรียนฐานปัญญาดูงาน

วันที่ 25 ทอดผ้าป่าโรงเรียน

วันที่ 26 อบรม Starstem

วันที่ 28 ติดตามและประเมินโครงการและการปฏิบัติงาน

วันที่ 30 ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ