ดร. จักรพงศ์ มัตสยะวนิชกูล

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)