ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประกาศเจตจำนง

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O10-O17)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O18-O24)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-O28)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O29-O33)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34-O41)

  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารโรงเรียน ภาษาไทย

  • เจตจำนงสุจริตในการบริหารโรงเรียน ภาษาอังกฤษ

  • นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (O42-O43)