ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประกาศเจตจำนง 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

     มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy 

งดรับ  งดให้ของขวัญ 

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทาง
การศึกษา เจ้าหน้าที่ ทุกคน ไม่รับ
ของขวัญและของ กำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

การบริหารงาน 

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส 

การป้องกันการทุจริต 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส