7 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548.pdf
11 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559.pdf
5 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2548.pdf
12 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับที่ 2) พ.pdf
19 ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานฯ พ.ศ.2555.pdf
17 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523.pdf
18 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังฯ พ.ศ.2562.pdf
20 ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550(ฉบับที่ 2แก้ไขเพิ่มเติม พ.pdf
10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546.pdf
13 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf
8 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548.pdf
14 ระเบียบว่าด้วยการหักเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ฯ พ.ศ.2551.pdf
16ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523(ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2545).pdf
15ระเบียบสำ นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547.pdf
9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548.pdf
1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550.pdf
3 ระเบียบ ก.ค.ศ. การดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูฯพ.ศ.2561.pdf
2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553.pdf
6 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548.pdf
4 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548.pdf
20.pdf
7.pdf
1.pdf
11.pdf
6.pdf
14.pdf
19.pdf
18.pdf
16.pdf
8.pdf
15.pdf
12.pdf
17.pdf
9.pdf
5.pdf
4.pdf
13.pdf
2.pdf
10.pdf
3.pdf