หลักเกณฑ์การบริหาร

หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากรวิธีเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าเข้มตำแหน่งครูผ้ช่วย.pdf
หลักเกณฑ์สรรหาและคัดเลือกบุคลากร.pdf
O27.1 ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล chart.pdf