คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติการเงินและบัญชีสถานศึกษา

O13.63คู่มือการปฏิบัติการเงินและบัญชีสถานศึ_001_page-0001.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานวิชาการ

O13.63คู่มือบริหารงานวิชาการ_page-0001_page-0001.pdf

คู่มือการปฏิบัติบริหารงานทั่วไป

O13.63คู่มือบริหารงานทั่วไป_page-0001.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากร

O13.63คู่มืองานบุคลากร.pdf