แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA 2021)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

หน้าเว็บไซด์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวมลิงก์ช่องทาง สำหรับการตรวจสอบข้อมูลเท่านั้น

ทั้งนี้ ข้อมูลตัวชี้วัดย่อย 43 ข้อมูล เชื่อมโยงกับเว็บไซด์หลักของหน่วยงาน ซึ่งปรากฎอยู่ที่ http://www1.srb1.go.th