พระธาตุพิทยาคม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ช่องทางร้องเรียน

รับฟังความคิดเห็น

ถาม - ตอบ

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม194 หมู่ 2 ตใพระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 กระทรวงศึกษาธิการโทรศัพท์ 054-059-697 โทรสาร 054-059-697