โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุร ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy "งดให้ งดรับ" กับโรงเรียนในสังกัด สพม.ลพบุรี