การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณธกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และได้ขับเคลื่อนการดำเนินการสู่เป้าหมาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลากรให้เห็นความสำคัญชองความซื่สัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสมและยั่งยืน โดยได้ให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคุณภาพในสังกัดดำเนินการ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสาธารณชน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคุณภาพในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคุณภาพในสังกัดแยกรายอำเภอ

อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่