ประกาศ สพฐ. 

เรื่อง ปฏิทินการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศ สพฐ. เรื่อง ปฏิทินประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf

รายงานผลการประเมิน ITA Online 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Report_ITA_School_2023_Korat4.pdf

ประกาศผลการประเมิน ITA Online 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25660906ประกาศผลการประเมินITAOnlineสถานศึกษา.pdf
คู่มือการประเมิน ITA Online สถานศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 4ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คู่มือITAOnlineสถานศึกษา2566.pdf

ปฏิทินการประเมิน ITA Online 

ของสถานศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ สพฐ. เรื่อง ปฏิทินประเมิน ITA Online ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2566.pdf

ปฏิทินการประเมิน ITA Online 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ สพฐ. เรื่อง ปฏิทินประเมิน ITA Online ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2566 (1).pdf

  วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(Integrity & Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Video Conference (Google Meet) 

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบ ITA Online สถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรการประเมิน ITA Online 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ประกาศผลการประเมิน ITA Online 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

25650923ประกาศผลการประเมินITAOnlineสถานศึกษา.pdf

รายงานผลการประเมิน ITA Online 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ITASchool2022-Report-สพป-นม4.pdf

การสร้างเว็บไซต์สถานศึกษาเพื่อเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


โดยใช้ Template

คู่มือการประเมิน ITA Online 

สถานศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คู่มือ ITAสถานศึกษา2565Final.pdf

กรอบระยะเวลาดำเนินงาน

การประเมิน ITA Online สถานศึกษาในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 4 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรอบระยะเวลาดำเนินการประเมินITAOnline2565.docx
ประกาศสพฐ. ปฏิทิน ITA Online สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ว1856แจ้งปฏิทินการประเมิน ITA Online ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
แนวทางการขับเคลื่อน ITA Online สถานศึกษา 24082564.pdf

แนวทางการขับเคลื่อนการประเมิน 

ITA Online ประจำปี 2564

ITASchool2020Report-สพป-นม4.pdf

รายงานผลการประเมิน ITA Online 

สถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2563

25631001ประกาศผลการประเมินITAOnlineสถานศึกษา.pdf

ประกาศผลการประเมิน ITA Online สถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2563

คู่มือITAOnline2020สถานศึกษา.pdf

คู่มือสำหรับสถานศึกษา ประจำปี 2563

แนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

ITA NACC.mp4

ITA คืออะไร