แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ได้ดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียน และถือปฏิบัติตามแนวทาง ของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาปฏิบัติโดยเคร่งครัด และมีโครงการส่งเสริมและอบรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียน ประกาศของโรงเรียน โครงการอบรมต่อต้านการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf
ประกาศโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน.pdf