การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและอบรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองร์กรในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียน ประกาศของโรงเรียน โครงการอบรมต่อต้านการทุจริตให้คณะครูและนักเรียน

ประกาศโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน.pdf
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf