ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชรศึกษาธิการจังหวัด

สวัสดีปีใหม่ 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สัมมนาโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน วิจัยผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 1 ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

เก็บข้อมูลงานวิจัยโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 15 มกราคม 2563 ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศธจ.กาฬสินธุ์ พร้อม คณะวิจัย โดยศึกษานิเทศก์จังหวัดกาฬสินธุ์ เก็บข้อมูลการวิจัยโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถควบรวมได้ โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ และหนองหัวช้าง

นิเทศสนามสอบ O-Net 2562

วันที่ 15 - 21 มกราคม 2563 ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาฬสินธุ์ นิเทศติดตามเพื่อเตรียมความพร้อมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษษ 2562 ซึ่ง ศธจ.รับผิดชอบจัดสอบ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัดท้องถิ่นจังหวัด ร.ร.ดงมูลวิทยาคม ร.ร.อนุบาลพรวิรุฬห์ ร.ร.อนุบาลพรประดิษฐ์ ร.ร.อนุบาลชุลีพร และร.ร.รวมบัณฑิตศึกษา

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

http://nccs.dcy.go.th กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ารพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มีมติและขอความร่วมมือสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับอนุบาล สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกสังกัด ดำเนินการบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ http://nccs.dcy.go.th เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดสามารถเรียกดูรายงานสถานการณ์เด็กปฐมวัยในภาพรวมของประเทศ และนำมาใช้ประโยชน์ในการประกันคุณภาพผู้เรียนต่อไป ทั้งนี้ หากมีปัญหาในการใช้ระบบสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 023068712 0982506364 และเบอร์ 0649324165

ประชุมสรุปผลการวิจัย ระยะที่ 1 "รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์"

วันที่ 20 ธค.62 คณะผู้วิจัย ร.ร.ขนาดเล็ก ศธจ.กาฬสินธุ์ ประชุมสรุปผลการวิจัย ระยะที่ 1 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.กาฬสินธุ์ ได้ทำการศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา

นิเทศ ติดตาม โครงการ Coaching and Monitoring Team

วันที่ ๑๖ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม โครงการ Coaching and Monitoring Team สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ๙ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ โรงเรียนธนพรวิทยา โรงเรียนอบต.โคกสะอาด โรงเรียนบ้านกลาง โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัดที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่

2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) จำนวนนักเรียนในแต่ละวิชา ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น

3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศติดตาม ประเมินผล และการสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียน- O-NET Ordinary National Educational Test

- NT National Test

- RT Reading Test

1) การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สทศ. มอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ดำเนินการจัดสอบให้สถานศึกษาในสังกัด สช. (เอกชน) และ สังกัดท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการ ดังนี้

- O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และ

- O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

2) กำหนดการสอบ RT การวัดความสามารถด้านการอ่าน ป.1 ระหว่าง 11 -15 กุมภาพันธ์ 2562 สถานศึกษาเอกชน

3) กำหนดการสอบ NT การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ตรวจสอบกำกับดูแล และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ป.3 สอบวันที่ 4 มีนาคม 2563 สถานศึกษาเอกชน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ สุวรรณวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ. 2563 - 2565) อำเภอร่องคำ ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์