การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการตอบ

แบบวัดการับรู้

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)

วันที่ 10 สิงหาคม-14 สิงหาคม 2563


ช่องทางการตอบ

แบบวัดการรับรู้

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

วันที่ 17 สิงหาคม-21 สิงหาคม 2563


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)

วันที่ 24 สิงหาคม-7 กันยายน 2563