Update: 23 April 2023

คู่มือสถานศึกษา.-ITA-2566-23Apr.pdf
PPT_ITA โรงเรียน 2566.pdf

นำเสนอโดย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย

ITASchool2023.pdf

นำเสนอโดย ศน.อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี