ITA online 2020

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสออนไลน์สำหรับสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

แบบวัดการรับรู้

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน


(กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรภายในที่ทำงานระยะเวลาเกิน 1 ปี)

แบบวัดการรับรู้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก


(กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครอง 10%ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 20 คน)

แบบตรวจการ

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


(ตอบโดยผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน)

เว็บไซต์โรงเรียนเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


(การจัดทำเว็บไซต์เพื่อประเมิน OIT ให้ครบ 43 ข้อ)