การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1

 • คำปฎิญญาเขตสุจริต (คลิก)
 • ประกาศเจตจำนงภาษาไทย (คลิก)
 • ประกาศเจตจำนง ลาว-อังกฤษ (คลิก)
 • คู่มือการประเมิน ITA Online ประจำปี 2562 (คลิก)
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562( คลิก)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561 (คลิก)
 • ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก (คลิก)
 • แต่งตั้งคณะกรรมการ ITA Online ปีงบประมาณ 2562 (คลิก)
 • คณะกรรมการประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA Online ปีงบประมาณ 2561ระดับเขตพื้นที่ (คลิก)
 • ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (คลิก)
 • สรุปสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2562(คลิก)
 • รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562(คลิก)
 • คุณธรรมอัตลักษณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 (คลิก)
 • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน(คลิก)
 • บันทึกความร่วมมือโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินฯ ปีที่ 2 (คลิก)
 • การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่าง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และผู้สถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุใหม่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 (คลิก)
กิจกรรมการศึกษาดูงาน สพป.ลำพูน เขต 1 ในวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562

การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๖ บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๕๔-๗๑๐-๐๒๙ โทรสาร : ๐๕๔-๗๑๐-๒๕๓

Email: nanedu0701@obecmail.obec.go.th