การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1

  • คำปฎิญญาเขตสุจริต (คลิก)
  • ประกาศเจตจำนงภาษาไทย (คลิก)
  • ประกาศเจตจำนง ลาว-อังกฤษ (คลิก)
  • คู่มือประเมิน ITA Online nan1 (คลิก)
  • เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (คลิก)
  • รายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน( ITA002)
  • รายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ITA003)
  • แต่งตั้งคณะกรรมการ ITA Online ปีงบประมาณ 2561 (คลิก)
  • คณะกรรมการประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA Online ปีงบประมาณ 2561ระดับเขตพื้นที่ (คลิก)
  • ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (คลิก)


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๖ บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๕๔-๗๑๐-๐๒๙ โทรสาร : ๐๕๔-๗๑๐-๒๕๓

Email: nanedu0701@obecmail.obec.go.th