การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์

(Integrity andTransparency Assessment: ITA)

Welcome

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์เพื่อการรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่างใสในการดำเนินงานของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อ.แม่ใจ จ.พะเยา ซึ่งการรวบรวมข้อมูลเป็นไปตามข้อคำถามที่กำหนดไว้ทุกข้อ และขอขอบคุณทุกท่านที่มีให้ข้อมูลและเข้าศึกษาข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนและพัฒนาการทำงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป

การเปิดเผยข้อมูล

การป้องกันการทุจริต