🔸 ITA Online 🔸

Intergrity and Transparency Assessment : ITA  คืออะไร 

🔸 ITA Online 🔸

Intergrity and Transparency Assessment : ITA  คืออะไร 

🔹 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 🔹

Intergrity and Transparency Assessment : ITA ปี 2565

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ( Open Data Intergrity and Transparency Assessment : OIT ) 

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

        📍เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมิน การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ

(1) ข้อมูลพื้นฐาน  ได้แก่  ข้อมูลพื้นฐาน  ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

(2) การบริหารงาน  ได้แก่  แผนดำเนินการ  การปฏิบัติงาน  และการให้บริการ

(3) การบริหารเงินงบประมาณ  ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

(4) การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ

(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)


🔹 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 🔹

Intergrity and Transparency Assessment : ITA ปี 2565

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ( Open Data Intergrity and Transparency Assessment : OIT )

 ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต

         📍เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมิน การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ

(1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy )

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล)