การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

เป็นการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ และแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม