ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

คู่มือแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัยปีการศึกษา 2565

แนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัยปีการศึกษา 2565

แนวทางการรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ปีการศึกษา 2565

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

info-covid-สพฐ-embed2-แก้ไข.pdf

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

info-covid-สพฐ33-รองกวินทร์.pdf

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด.pdf

การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

2.การติดตามประเมินผล.pdf

การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การรับนักเรียน -ประชุม ผอ.เขต 3 ไสลด์.pdf

แนวปฏิบัติการรับนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยท่านเลขาฯ 11.5.64 (1).pdf

การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

บรรยาย ผอ.เขต Edit.pdf

สพฐ. กับการจัดการศึกษาของชาติ

รองสนิท-การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน-นม.pdf

โครงการอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รองธนุ ประชุมผอ.สพท. ครั้งที่ 1 11052564 Final.pdf

การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564