โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ลูก บ.พ. เพียรศึกษา สง่างาม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

เป็นเลิศทางการศึกษา