การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

📌 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 : โครงสร้าง

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

O3 : อำนาจหน้าที่

O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

O5 : ข้อมูลการติดต่อ

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


📌 การประชาสัมพันธ์

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์


📌 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 : Q&A

O9 : Social Network

010 : นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล


📌 การดำเนินงาน

011 : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


📌 การปฏิบัติงาน

O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


📌 การให้บริการ 

O15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

O17 : รายงานผลการสำรวจ  ความพึงพอใจการให้บริการ

O18 : E–Service


📌 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

O20 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

📌 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


📌 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต

O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


📌 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


📌 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตนโยบาย ( No Gift Policy )

O31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


📌 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริและประพฤติมิชอบ


📌 แผนป้องกันการทุจริต

O36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน

O38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


📌 มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

O39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


📌 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 :มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา