ปรัชญาของโรงเรียน

ปัญญา โลกสังมิ ปัชโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

คำขวัญประจำโรงเรียน

“รู้หน้าที่ มีคุณธรรม นำพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านท่าเตียน “นักเรียนมีความรับผิดชอบร่างกายสะอาดมารยาทงาม”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านท่าเตียน”โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม นักเรียนมีความรับผิดชอบ ร่างกายสะอาด มารยาทงาม”ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC Data Management Center portal.bopp-obec.info/obec63/auth/login

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ยากจน cct.thaieduforall.org/


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image