การแกะสลักผักและผลไม้

เหรียญทองระดับภาคเหนือ

ปีการศึกษา 2562

การแกะสลักผักและผลไม้

เหรียญทองระดับภาคเหนือ

ปีการศึกษา 2561

การแกะสลักผักและผลไม้

เหรียญทองระดับภาคเหนือ

ปีการศึกษา 2560