นายโยธิน  พรมพิทักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฆะมัง

O๓๔ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (1).pdf

facebook 
โรงเรียนวัดฆะมัง

ตุลาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

ธันวาคม 2564

มกราคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565

ีนาคม 2565

เมษายน 2565

พฤษภาคม 2565

มิถุนายน 2565

กรกฎาคม 2565

สิงหาคม 2565

กันยายน 2565

การบริหารงาน 4 ฝ่าย

อัตลักษณ์
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม 

อัตลักษณ์คุณธรรม
วินัยดี  มีจิตอาสา

เอกลักษณ์
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

            จาก ปี พ.ศ. 2552 จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาเด็กยากจนโรงเรียนวัดฆะมัง(หลวงพ่อทองอินทร์ อนุสรณ์) สู่ปี พ.ศ.2557 จดทะเบียนมูลนิธิเพื่อการศึกษาเด็กยากจนโรงเรียนวัดฆะมัง (หลวงพ่อ ทองอินทร์อนุสรณ์) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลฆะมัง